โรงพยาบาลขุขันธ์

Tel.

0-4581-4290 ต่อ 1-4

Mail

khukhanhospital@gmail.com
โรงพยาบาลขุขันธ์
ITA ปีงบประมาณ 2565

 ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

MOIT1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
 
1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.5 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.6 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
2.1.1ผู้บริหารหน่วยงาน
2.1.2นโยบายของผู้บริหาร
2.1.3โครงสร้างหน่วยงาน
2.1.4หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
2.1.5กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
2.1.6ข่าวสารประสัมพันธ์
2.1.7ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
2.1.8ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2.2วิสัยทัศน์_พันธกิจ_MOPH
2.3พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม_พ.ศ.2562
2.4ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน_พ.ศ.2564
2.5ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2565
2.6อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
2.7ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
2.8นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2.9แผนปฏิบัติการประจำปี2565ของหน่วยงาน
2.10แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565
2.11คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงาน
2.12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.13คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
2.15รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
2.16รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
2.17.1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี2564
2.17.2 แผนการจัดซื้้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี2565
2.17.3ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดและการจัดหาพัสดุปี2565
2.17.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯพ.ศ.2560
2.17.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนต.ค.-พ.ย.64

 ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
3.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.1.1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.1.2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
4.1.3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.1.4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
4.1.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.2.1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.2.2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่
4.3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริการรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564
5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565
5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565
5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2565 - เดือน กันยายน 2565

 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
6.1.1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
6.1.1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด
6.1.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6.2.2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6.2.2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6.2.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT7 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
 
7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
7.2 คำสั่ง ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7.5 หนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
8.3 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก
8.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 
9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุม
9.1.2 โครงการประชุมชี้แจง
9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรโรงพยาบาล
9.3 รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
9.4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการประชุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
9.5 ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร โรงพยาบาลขุขันธ์
9.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

10.1 คู่มือการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10.3 หลักฐานแสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

MOIT11 : หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 
11.3.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนเรื่องทั่วไป
11.3.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ
11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
11.4 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์
11.1 บันทึกข้อความรายงานผลเรื่องการร้องเรียนการปฏิบัติงาน
MOIT 11.5 บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
MOIT 11.6 บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
MOIT 11.7 สรุปผลรายงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุขันธ์
MOIT 11.8 สรุปผลรายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลขุขันธ์
MOIT 11.9 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 11.10 รายงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุขันธ์ รอบ 12 เดือน
MOIT 11.11 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน โรงพยาบาลขุขัธ์
MOIT 11.12 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT12 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 
12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
12.1.2 โครงการกิจกรรม
12.2 รายงานการประชุมโครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
12.3 รายงานประชุมโครงการกิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ให้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
12.4 รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ
12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
MOIT12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตินำเผยแพร่
12.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน

MOIT13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
 
13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการฯ
13.2 มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
13.3 หนังสือแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
13.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 13.5 บันทึกรับทราบการกำกับติดตามรายงานสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ
MOIT 13.6 รายงานสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ
MOIT 13.7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT14 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 
14.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมฯ
14.2 คำสั่ง ประกาศ แนวทางการปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด
14.3 หนังสือแจ้งเวียน
14.4 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
14.5 ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
14.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 14.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ
MOIT 14.2 คำสั่งหรือประกาศ แนวทางการปฏิบัติฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
MOIT 14.3 หนังสือแจ้งเวียน
MOIT 14.4 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
MOIT 14.5 ภาพกิจกรรม
MOIT 14.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่
MOIT 14.7 บันทึกรายงานรับทราบสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันรับสินบนในกระบวนการเบิก
MOIT 14.8 รายงานสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันรับสินบนในกระบวนการ
MOIT 14.9 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่

 ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ

MOIT15 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
 
15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ
15.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหารยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ
15.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
15.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ
15.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT16 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
 
MOIT 16.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ
MOIT 16.2 แผนต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT 16.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
MOIT 16.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
MOIT 16.5 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รพ.ขุขันธ์ (แบบฟอร์มที่ 2)
MOIT 16.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

MOIT17 : หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
 
MOIT 17.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
MOIT 17.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
MOIT 17.4 หนังสือเสนอผู้บริหาร
MOIT 17.5 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รพ.ขุขันธ์ (แบบฟอร์มที่ 2)
MOIT 17.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
MOIT 17.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ
MOIT 17.7 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ
MOIT 17.8 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
MOIT 17.9 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
MOIT 17.10 หนังสือเสนอผู้บริหาร
MOIT 17.11 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลขุขันธ์ แบบ
MOIT 17.12 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT18 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
 
18.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
18.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
18.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
18.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

MOIT19 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
 
MOIT19 1.1 บันทึกข้อความลงนามมาตรการ
MOIT19 1.2 แนวการปฏิบัติฯคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
MOIT19 1.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
MOIT19 1.4 บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตาม
MOIT19 1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุขันธ์
MOIT19 2.1 แนวทางการดำเนินกิจกรรม
MOIT19 2.2 รายชื่อสมาชิก
MOIT19 2.3 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรมSTRONG
MOIT19 2.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุขันธ์

MOIT20 : หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
MOIT_20.1บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ
MOIT_20.2รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
MOIT_20.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุขันธ์

MOIT21 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
 
21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
21.1.2 โครงการประชุมชี้แจง
21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยง
21.4 รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
21.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร

MOIT22 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 
MOIT_22.1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต
MOIT_22.2_ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
MOIT_22.3_กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
MOIT_22.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุขันธ์

MOIT23 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 
MOIT_23.1บันทึกข้อความลงนามประกาศ
MOIT_23.2ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
MOIT_23.3_คู่มือการแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
MOIT_23.4บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ
MOIT_23.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
MOIT_23.31แนวทางปฏิบัติ
MOIT_23.32 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
MOIT 23 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนำ
โรงพยาบาลขุขันธ์