วิสัยทัศน์
 
วิสัยทัศน์ (vision)
 
เป็นโรงพยาบาลชุมชนเป็นเลิศด้านบริการ  มีระบบบริหารจัดการที่ดี  เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
 
พันธกิจ (mission)
 
M1 : จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมทั้ง 4 มิติ
M2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
M3 : บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
M4 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการสุขภาพ
M5 : สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร
 
ค่านิยม (Core values) : VP-SMILE
 
V = Visionary leadership : ผู้นำมีวิสัยทัศน์
P = Patient focus : ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
S = Systems perspective : การมองเชิงระบบ
M = Management by fact : การบริหารด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง
I = Innovation, Individual Commitment : การใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน การกำหนดเป้าหมายรายบุคคล
L = Learning : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
E = Evidence base approach, Empowerment : การใช้ข้อมูลทางวิชาการ หรือข้อมูลทางวิทาศาสตร์ การสร้างพลังอำนาจ
 
เป้าประสงค์ (Goals)
 
1. พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายด้านโรคหัวใจ หลอดเลือดระดับ 3 และการบำบัดทดแทนไต ตาม Service plan
2. พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เฉพาะทางในด้านการดูแลผู้ป่วย 4 สาขาหลัก
3. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals
4. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย HIV/STI ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
5. เพื่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายบริการสุขภาพมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคNCD
6. เพื่อให้ระบบการส่งต่อผู้ป่วยในชุมชนมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้การบริหารระบบงานมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิผลที่ดี
8. มีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
9. เพื่อให้ระบบตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
10. เพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคงเพียงพอในการจัดบริการได้อย่างมีคุณภาพ
11. เพื่อบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
12. เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดีและพึ่งพาตนเองได้
13. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพประชาชน
14. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมบริการที่ดีตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานและองค์กร
15. เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความผูกพันกับองค์กร
16. เพื่อบริหารจัดการด้านอัตรากำลังทางการพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับภาระงาน
 
เข็มมุ่งโรงพยาบาล (Hoshin)
 
พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ให้มีความปลอดภัยตามระบบ Patient Safety Goals และ Personel Safety Goals (2P Safety : SIMPLE)