นโยบายผู้บริหาร
  3 ต.ค. 62  ประกาศนโยบายเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานโรงพยาบาลขุขันธ์
  3 ต.ค. 62  ประกาศนโยบาย องค์คุณธรรม คปสอ.ขุขันธ์ ปี 2563
  3 ต.ค. 62  ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม
  3 ต.ค. 62  นโยบายคุณธรรมแและความโปร่งใส่
  3 ต.ค. 62  เกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
รวม 5 รายการ : 1 หน้า :  1