นโยบายผู้บริหาร
1.
ประกาศนโยบายเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานโรงพยาบาลขุขันธ์
 3 ต.ค. 62
2.
ประกาศนโยบาย องค์คุณธรรม คปสอ.ขุขันธ์ ปี 2563
 3 ต.ค. 62
3.
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม
 3 ต.ค. 62
4.
นโยบายคุณธรรมแและความโปร่งใส่
 3 ต.ค. 62
5.
เกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
 3 ต.ค. 62