ข้อมูล ITA ปีงบประมาณ 2563
1.
EB3 คำสั่งโรงพยาบาลแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ
 3 ต.ค. 61
2.
EB3 บันทึกขออนุมัติ ประกาศเผยแพร่แผน
 1 ต.ค. 62
3.
EB3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 1 ต.ค. 62
4.
EB3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลขุขันธ์
 1 ต.ค. 62
5.
EB3 หลักฐานการปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
 1 ต.ค. 62
6.
EB3 หลักฐานแสดงวงเงินสูงสุดถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 1 ต.ค. 62
7.
EB3 ประกาศโรงพยาบาลขุขันธ์
 2 ต.ค. 62
8.
EB1 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การ
 3 ต.ค. 62
9.
EB1 ขออนุญาตนารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 3 ต.ค. 62
10.
EB1 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 3 ต.ค. 62
11.
EB1 หลักฐานการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3 ต.ค. 62
12.
EB2 หลักฐานแสดงการเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 3 ต.ค. 62
13.
EB2 หลักฐานแสดงถึงหลักฐานการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
 3 ต.ค. 62
14.
EB2 หลักฐานแสดงถึงหลักฐานการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 3 ต.ค. 62
15.
EB2 บันทึกขออนุมัติ ประกาศเผยแพร่แผน
 3 ต.ค. 62
16.
EB2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
 3 ต.ค. 62
17.
EB2 ประกาศโรงพยาบาลขุขันธ์
 3 ต.ค. 62
18.
EB2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
 3 ต.ค. 62
19.
EB2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
 3 ต.ค. 62