หน้าที่และอำนาจ
1.
พรบ.การจัดตั้งสถานพยาาล 2559
 3 ต.ค. 62
2.
กฏกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
 3 ต.ค. 62
3.
กฏกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545
 3 ต.ค. 62
4.
พรบ.การจัดตั้งสถานพยาบาล 2541
 3 ต.ค. 62
5.
การประกอบกิจการสถานพยาบาลตามพรบ.2541
 3 ต.ค. 62