หน้าที่และอำนาจ
 3 ต.ค. 62  พรบ.การจัดตั้งสถานพยาาล 2559
 3 ต.ค. 62  กฏกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
 3 ต.ค. 62  กฏกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545
 3 ต.ค. 62  พรบ.การจัดตั้งสถานพยาบาล 2541
 3 ต.ค. 62  การประกอบกิจการสถานพยาบาลตามพรบ.2541
รวม 5 รายการ : 1 หน้า :  1