ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก


ขั้นตอนการมารับบริการงานผู้ป่วยนอก มีดังนี้

1. มีการคัดกรองอาการเบื้องต้น ต่อด้วยยื่นบัตร และรับบัตรคิว ที่จุดคัดกรองผู้ป่วย

2. ผู้ป่วยต้องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กโตต้องวัดความดันโลหิตที่เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขนด้วยตัวเอง จากนั้นก็รอคิวซักประวัติที่จุดเก้าอี้สีน้ำเงิน

3. ผู้ป่วยจะต้องแจ้งประวัติอาการเจ็บป่วย กับพยาบาลผู้ซักประวัติ จากนั้นนั่งรอเข้าพบแพทย์ตามคิวที่จุดเก้าอี้สีส้มหน้าห้องตรวจแพทย์

4. เข้าพบแพทย์ผู้ตรวจ ได้รับการตรวจรักษา และตรวจชันสูตรต่างๆ

5. หลังจากตรวจกับแพทย์แล้ว จะได้รับคำแนะนำจากพยาบาลที่หน้าห้องตรวจหมายเลข 3  ในกรณีที่มีการนัดตรวจครั้งต่อไป และไปรับใบนัดตรวจได้ที่โต๊ะหมายเลข 5

6. ในกรณีตรวจเสร็จแล้วจะต้องรับยา สามารถยื่นเอกสารการรับยาได้ที่ห้องยาหมายเลข 15 หรือหากได้รับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล หรือได้รับการส่งต่อไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่นๆ ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเรื่องเอกสารการรับการรักษา หรือเอกสารการส่งต่อได้ที่ศูนย์ Admit Refer หน้าห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ได้ทันที

รูปภาพ / กิจกรรม