ข้อกำหนดการให้บริการงานผู้ป่วยนอก


ผู้รับบริการจะได้รับการบริการ ดังนี้

1. ให้การต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ด้วยอัธยาสัยที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และเอาใจใส่บริการ

2. ให้คำแนะนำขั้นตอนการรับบริการ และสถานที่ให้บริการ

3. มีการประเมินอาการ และการดูแลเบื้องต้นตามความจำเป็นเร่งด่วน

4. มีการแจกบัตรคิวจัดลำดับก่อน-หลัง แยกส่งตรวจตามแผนกที่มารับบริการ

5. มีการซักประวัติ และประเมินอาการอย่างถูกต้อง

6. มีการจัดลำดับการเข้าพบแพทย์ ตรวจตามความเร่งด่วนของอาการ และความต้องการรับบริการ

7. ในกรณีที่เกินขีดความสามารถในการรักษาจะได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงกว่า

8. ได้รับคำอธิบาย สรุปผลการตรวจวินิจฉัยที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการเลือกแนวทางการรักษา

9. ได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ครบถ้วน ขัดเจน เข้าใจง่ายเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่

10. ในกรณีได้รับเอกสารจะต้องได้รับเอกสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เข้าใจง่าย

11. ในขณะที่รอตรวจหากมีอาการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้น หรือแย่ลงจะได้รับการตรวจดูแลทันที

หมายเหตุ...!

         หากรอนานเกิน 2 ชม. นับตั้งแต่เวลา 08.30น. จนถึงเวลาเข้าตรวจกับแพทย์ หรือมีอาการเปลี่ยนแปลงรุนแรง หรือแย่ลง สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือกันเจ้าหน้าที่ได้ทันที เว้นแต่มีการส่งตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจเลือด, ตรวจปัสสาวะ, ตรวจคลื่นหัวใจ หรือเอ็กซเรย์ เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติม และต้องใช้เวลานานมากกว่า 2 ชม.

รูปภาพ / กิจกรรม