นโยบาย


วิสัยทัศน์ (Vision)

"โรงพยาบาลชุมชนเป็นเลิศด้านบริการ มีระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข"

 

พันธกิจ (Mission)

                                                      M1 : จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมทั้ง 4 มิติ

                                                      M2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

                                                      M3 : บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

                                                      M4 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการสุขภาพ

                                                      M5 : สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร

ค่านิยม (Core Values) : VP-SMILE

                                                       V = Visionary leadership : ผู้นำมีวิสัยทัศน์, บุคลากรทุกระดับมีเป้าหมายร่วมกับผู้นำ

                                                       P = Patient Focus : ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง,ใส่ใจเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีผู้ป่วย

                                                       S = Systemic Perspertive : การมองเชิงระบบ,มีการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

                                                       M = Management by fact : การบริหารด้วยข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วอย่างดี

                                                       I = Individual Commitment,Innovation : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรจากบุคคลกรทุกคน การใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการทำงาน

                                                       L = Learning : การแลเปลี่ยนเรียนรู้,การพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง

                                                       E = Empowerment : การกระจายอำนาจและเพิ่มพลังการดูแลสุขภาพของตนเอง ของทุกคน

เข็มมุ่ง (Hoshin)

                                                       พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ให้มีความปลอดภัยตามระบบ Patient Safety Goals และ Personnel Safety Goals (2 P Safety)

                                                      

รูปภาพ / กิจกรรม