หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ


โรงพยาบาลขุขันธ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

สายตรงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน : 0-4581-4281

Email : kk_hosp@khukhan.go.th

เบอร์ติดต่อ 0-4581-4290-4 , Fax 0-4581-4290-4  กด 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กด 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อภายใน

อาคารส่งเสริมสุขภาพ อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 ตึกผู้ป่วยในเด็ก อาคารเวชกรรมฟื้นฟู อาคารอื่นๆ
157 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 101 ห้องบัตรเคาร์เตอร์ 1 126 ห้องคลอด 158 ตึกผู้ป่วยในเด็ก 167 ห้องให้คำปรึกษา 164 คลังยาใน
133 คลีนิกเด็กสุขภาพดี 102 ห้องบัตรเคาร์เตอร์ 2 107 ห้องหลังคลอด 188 ห้องพิเศษ 1 168 กายภาพบำบัด 250 หน่วยจ่ายกลาง
118 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 103 ห้องเวชสถิติ 131 งาน CCC 189 ห้องพิเศษ 2 169 แพทย์แผนไทย 251 ซักฟอก
121 ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค 104 ห้องตรวจ 1 143 ห้องชันสูตร 190 ห้องพิเศษ 3 170 ห้องฟิตเนส 253 ซ่อมบำรุง
142 ฝ่ายแผนงานฯ (ศูนย์คอมฯ) 105 ห้องตรวจ 2 127 ห้องปรุชุมชั้น 2 191 ห้องพิเศษ 4 171 ห้องนวดชาย 254 งานยานพาหนะ
132 ฝ่ายบริหารงานฯ 1 108 OPD 1 128 ห้องผ่าตัด 192 ห้องพิเศษ 5 172 ห้องนวดหญิง 206 งานตัดเย็บ
141 ฝ่ายบริหารงานฯ 2 109 ห้องตรวจ 6 130 ห้องวิสัญญี   173 ห้องประชุมทับทิมสยาม 207 คลังวัสดุการแพทย์
138 ห้องผู้อำนวยการ 110 ห้อง PV     174 สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 113 วัสดุสำนักงาน
139 งานการเงิน 111 OPD 2 ตึกผู้ป่วยในชาย ตึกผู้ป่วยในหญิง 176 งาน IC 115 สำรองอาคารช่าง
200 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฯ 112 ห้องตรวจ 4 144 ตึกผู้ป่วยในชาย 151 ตึกผู้ป่วนในหญิง 178 ฝ่ายการพยาบาล 249 โรงครัว
201 งานพัสดุ 114 ห้องเจาะเลือด 145 ห้องพิเศษ 1 152 ห้องพิเศษ 1 175 ศูนย์คุณภาพ 252 คลังยา
  119 ห้อง X-RAY 146 ห้องพิเศษ 2 153 ห้องพิเศษ 2    
อาคารทันตกรรม 120 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 147 ห้องพิเศษ 3 154 ห้องพิเศษ 3    
198 ห้องทำฟัน 1 122 ห้องเภสัชกรรม 148 ห้องพิเศษ 4 155 ห้องพิเศษ 4    
199 ห้องประชุมปรียาธร 123 ห้องจ่ายยา 149 ห้องพิเศษ 5 156 ห้องพิเศษ 5    
202 ห้องทำฟัน 2 125 ห้องเก็บเงิน        
203 ห้องเจ้าหน้าที่ 166 คลังยาย่อย   ตึกผู้ป่วยในพิเศษ อาคารรักษ์สุขภาพ  
204 หน้าห้องตรวจ 117 ฝ่ายแผนงานฯ (งานสิทธิบัตร)   256 ตึกผู้ป่วยในพิเศษ 186 คลีนิกพิเศษ NCD  
205 ห้องทำฟัน 3 116 ห้องให้คำปรึกษา   193 ห้องพิเศษ 1 181 ห้องเจาะเลือด  
      194 ห้องพิเศษ 2 182 ห้องจ่ายยา  
      195 ห้องพิเศษ 3 183 ห้องประชุม  
      196 ห้องพิเศษ 4 184 ห้องตรวจ 1  
      197 ห้องพิเศษ 5 185 ห้องตรวจ 2  
           

รูปภาพ / กิจกรรม