บริการสิทธิประกันสังคม


การเข้ารับสิทธิประกันสังคม

1. ยื่นเอกสารเพื่อติดต่อรับบัตรคิวดังนี้

  * บัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

  * บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลที่ระบุโรงพยาบาล

  * บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลขุขันธ์ (กรณีผู้ป่วยเก่า)

  * หนังสือรับรองค่ารักษาพยาบาลและใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด (กรณีผู้ป่วยของโรงพยาบาลอื่น)

2. นั่งรอเรียกชื่อ

3. พยาบาลคัดกรองผู้ป่วย เพื่อส่งพบแพทย์หรือส่งพบแพทย์เฉพาะทาง (ตามที่มีใบนัด)

4. เมื่อได้รับการตรวจจากแพทย์เรียบร้อยแล้วให้นำแฟ้ม ประวัติ ใบสั่งยา ใบตรวจเลือด หรือใบขอตรวจพิเศษอื่นๆ พบพยาบาลเพื่อประทับตราประกันสังคม และลงชื่อกำกับก่อนไปแจ้งหนี้ค่ายส หรือค่าตรวจรักษา

5. ถ้าต้องการใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบการลางานหรือรับเงินชดเชยกรณีหยุดงาน โปรดแจ้งแพทย์ผู้ตรวจ

6. กรณีที่แพทย์จ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ คายา หรือ ค่าตรวจต่างๆ ที่มีราคาเกิน 20,000 บาท จะต้องให้แพทย์กรอกรายละเอียด เหตุผลและความจำเป็น เพื่อส่งให้ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ หรือแจ้งโรงพยาบาลต้นสังกัดพิจารณารับรองค่าใช้จ่ายกรณีเป็นผู้ป่วยประกันสังคมของโรงพยาบาลอื่น

รูปภาพ / กิจกรรม