โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


การสมัครเข้าโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท)

1. ติดต่อลงทะเบียน ตามเขตที่พักอาศัยโดยในพื้นที่ กทม.ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตหรือศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในต่างจังหวัด ติดต่อที่สถานีอนามัย โรงพยาบาลของรัฐบาล หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดที่ สายด่วน 1330

2. เตรียมเอกสารดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน สำหรับเด็กอายุต่ำกล่า 15 ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ หากพักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้านให้เตรียมหลักฐานเพิ่มเติมได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัย หนังสือรับรองของเจ้าบ้าน / ผู้นำชุมชน ฯลฯ

 

การเข้ารับบริการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท)

1. ต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตรทุกครั้งเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์

2. การใช้บริหารต้องไปใช้บริการที่หน่วยบริการสุขภาพโรงพยาบาลขุขันธ์

   * เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

3. การลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการมีผลให้สิทธิ์การรักษาพยาบาลเปลี่ยนด้วยจะกลับมาใช้บริการที่หน่วยบริการเดิมไม่ได้

มีปัญหาเรื่องสิทธิตรวจสอบข้อมูลได้ที่ฝ่ายงานประกันสุขภาพ โทร. 0-4581-4290-2 ต่อ 117 (ตึกผู้ป่วยนอก ห้องเบอร์ 18)

รูปภาพ / กิจกรรม