โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ


โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ

              ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กรมบัญชีกลางได้ปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ สำหรับผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการที่ยังไม่ได้สมัครเข้าโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ หากมีค่ารักษาพยาบาลที่เป็นส่วนต่างระหว่างอัตราของโรงพยาบาลขุขันธ์ กับอัตราของกรมบัญชีกลาง ท่านจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างนั้นและไม่สามารถนำไปเบิกคืนได้

ตัวอย่าง

             นาย ก.   ชำระค่ารักษาพยาบาลตามอัตราของ รพ.ศิริราช 100 บาท

                            อัตราของกรมบัญชีกลางให้เบิกได้ 80 บาท

                            ส่วนต่างที่ไม่สามารถนำไปเบิกคืนได้ 20 บาท

             โรงพยาบาลขุขันธ์เปิดรับสมัคร โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ ณ ห้องงานประกันสุขภาพ (ห้องเบอร์ 18) ตึกผู้ป่วยนอก ทุกวัน เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนรับสมัครดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

    - บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลขุขันธ์

    - บัตรประตัวประชาชนผู้ป่วยที่มีรสิทธสมัครและผู้รับยาแทน พร้อมสำเนา 1 ชุด

      (ผู้สมัครที่อายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา หรือมารดา เป็นผู้รับยาแทน พร้อมสำเนา 1 ชุด)

ขั้นตอนที่ 2 รอเรียกเบิร์คิว เพื่อกรอกใบสมัครและรับเลขอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 4 รอเรียกชื่อเพื่อสแกนลายนิ้วมือผู้ป่วย และผู้รับยาแทน

    สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลขุขันธ์ กรุณาติดต่อขอทำบัตรใหม่ที่ห้องบัตรตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขุขันธ์

    สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กสพ.) กรมบัญชีกลาง

    โทร. 0 2271 0686-90 ต่อ 4441,4684,4618,4319

ขั้นตอนรับบริการผู้ป่วยใน (IPD)

    1. ติดต่อนายทะเบียนที่ต้นสังกัดเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้สมบูรณ์

    2. กรมบัญชีกลางปรับปรุงข้อมูลที่สมบูรณ์แล้ว ทุก 15 วัน (วันที่ 4 และ 18 ของเดือน)

    3. เมื่อเจ็บป่วยเข้ารักษาได้ทันทีในโรงพยาบาลรัฐ โดยไม่ต้องมีหนังสือต้นสังกัด

ขั้นตอนรับบริการผู้ป่วยนอก (OPD)

    1. ติดต่อนายทะเบียนที่ต้นสังกัดเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้สมบูรณ์

    2. กรมบัญชีกลางปรับปรุงข้อมูลที่สมบูรณ์แล้ว ทุก 15 วัน (วันที่ 4 และ 18 ของเดือน)

    3. สมัครเข้าร่วมโรครการเบิกจ่ายตรงฯ ณ โรงพยาบาลรัฐที่ประสงค์จะเข้ารักษา (สแกนลายนิ้วมือ)

    4. รอการอนุมัติให้ใช้ระบบ (15 วัน นับจากวันที่สมัคถึงจะใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงฯได้)

 

ติดต่อใครหากมีปัญหา?

ตรวจสอบสิทธิใน Website ของกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.thพบว่าไม่มีสิทธิ์ติดต่อ

    1. นายทะเบียนต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ์ รหือ

    2. กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

สแกนลายนิ้วมือที่โรงพยาบาลแล้ว ยังใช้สิทธิ์ไม่ได้เกิน 15 วัน (นับจากวันที่สมัคร)

   1. กรณี รพ.ติดต่อสำนักงานกลางสารสนเทศ บริการสุขภาพ (สสส.)

   2. กรณีผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวติดต่อ โรงพยาบาลที่ลงทะเบียน

โดนระงับสิทธิจ่ายตรงฯ ติดต่อ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบลข้าราชการ

ถาม - ตอบ?

   1. สมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 1 โรงพยาบาลหรือไม่

   ตอบ : ได้ครับ ไม่มีการจำกัดจำนวนโรงพยาบาลที่จะสมัคร

   2. ถ้าเจ็บป่วยแล้วไปรักษาในโรงพยาบาลรัฐที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงฯ ใบเสร็จค่ารักษาจะเบิกได้หรือไม่ 

   ตอบ : ได้ครับ

   3. ตรวจสุขภาพประจำปี สามารถใช้สิทธิ์โครงการเบกจ่ายตรงฯได้หรือไม่

   ตอบ : ไม่ได้ครับต้องนำใบเสร็จไปวางเบิกที่ต้นสังกัด

   4. ข้าราชการไปทำงาน part-time ทำให้มีสิทธิประกันสังคมด้วย ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ได้ ถามว่า.... บุคคลในครอบครัวจะไม่มีสิทธิเช่นเดียวกับข้าราชการหรือไม่

   ตอบ : บุคคลในครอบครัวของข้าราชการกรณีดังกล่าวยังคงสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราบการได้ และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ได้ไม่ถูกระงับสิทธิ์แต่อย่างใด

รูปภาพ / กิจกรรม