แนวทางปฏิบัติสำหรับการแจกบัตรคิว


แนวทางการปฏิบัติสำหรับการแจกบัตรคิว มีดังนี้

                        

คิวรับบริการที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1  

- ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป 

- ผู้รับบริการที่นั่งรถเข็น    

- พระภิกษุ สามเณร นักบวช  

- เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี    

- ผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉินเร่งด่วน    

- ผู้ป่วยที่งดน้ำ งดอาหาร

- ผู้ป่วยแยกโรค IC

คิวรับบริการที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 2    

- ผู้ป่วยนัด       

- นักเรียน นักศึกษา     

- ข้าราชการ/ส่วนาชการต่างๆ    

- ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี     

- ผู้พิการ

 

 

คิวรับบริการที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 3

- ผู้ป่วยทั้วไป เจ็บป่วยไม่รุนแรง

- ขอใบรับรองแพทย์

- ขอใบส่งตัว

- ญาติรับยาแทนผู้ป่วย

 

 

 

     

รูปภาพ / กิจกรรม