ระดับหน่วยงานองค์กรพยาบาล

ระบบงานยานพาหนะ

ส่งซ่อมฯ คอมพิวเตอร์

บันทึกการฝึกอบรม

ระบบขอใช้ห้องประชุม

ระบบขอใช้รถ ออนไลน์

ส่งซ่อมฯ งานซ่อมบำรุง

เงินเดือน Link ภายนอก

แบบประเมิน HIV

เบิกเวชภัณฑ์ รพ.สต.

เวทีรายงานเฉพาะกิจ

เงินเดือน Link ภายใน

 

     

รูปภาพ / กิจกรรม