ระดับหน่วยงานองค์กรพยาบาล

ระบบงานยานพาหนะ

ระบบส่งซ่อมฯ คอมพิวเตอร์

บันทึกการฝึกอบรม

ระบบขอใช้ห้องประชุม

ระบบขอใช้รถ ออนไลน์

ระบบส่งซ่อมฯ งานซ่อมบำรุง

ข้อมูลเงินเดือน Link ภายนอก

แบบประเมิน HIV

เบิกเวชภัณฑ์ รพ.สต.

เวทีรายงานเฉพาะกิจ

ข้อมูลเงินเดือน Link ภายใน

 

     

รูปภาพ / กิจกรรม