โรงพยาบาลขุขันธ์

โทร.

0-4581-4290 ต่อ 1-4

อีเมล

khukhanhospital@gmail.com
โรงพยาบาลขุขันธ์
เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารงานการเงิน
เอกสารงานธุรการ
ใบลาพักผ่อน 
เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง
เอกสารประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
เอกสารงานวิจัย
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มใบส่งซ่อม 
แบบฟอร์มใบขอติดตั้งอุปกรณ์ 
แบบฟอร์มรหัสผ่าน(สำหรับ จนท.) 
แบบฟอร์มรหัสผ่าน(สำหรับ นศ.ฝึกงาน) 
โรงพยาบาลขุขันธ์