ITA ปีงบประมาณ 2564
 ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล


 ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ


 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส


 ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน
 ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ


 ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


 ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร